הדרכות לעבודה בגובה

הדרכות לעבודה בגובה

 רקע

ע"פ התקנה החדשה לעבודה בגובה של משרד התמ"ת, כל העוסקים בעבודה הדורשת מהעובד להיות בגובה העולה על 2 מטרים ובמקום בו קיימת סכנת נפילה , מחויב בחוק בהכשרה מתאימה.

הדרכה זו בנויה לקבוצה של 10 משתתפים לכל היותר (למדריך), העובדים בגובה בעבודות שונות אשר נדרש לבצען מבמה, משטח או פיגום, סל ללא פיקוד, סולמות, גגות או במקום מוקף.

הסכנה בעבודה בגובה היא גדולה וממשית ולכן יש חשיבות רבה להדרכת העובדים בגובה.

להל"ן שאלות שכיחות מתקליטור משרד התמ"ת.

1. מה מוגדר כ"עבודה בגובה"?
עבודה בגובה היא כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על  2 מטרים ולרבות עבודה כאמור

א. המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני .

ב. המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 45- מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר , לפי העניין .

ג. המתבצעת מתוך במה מתרוממת ניידת , סל הרמה אדם או פיגום ממוכן .

2. האם כל עובד מחויב בהכשרה או הדרכה?

עבודת טיפוס תרנים וכן עבודת גלישה מחייבת הכשרה באמצעות מוסד הכשרה שאושר ע"י מפקח עבודה

ראשי לביצוע הכשרות אלה

עבודות אחרות בגובה כדוגמת טיפוס על סולם , עבודה על גגות, עבודה מתוך סלי הרמה וכל עבודה העונה

להגדרת עבודה בגובה ,מחייבת הדרכה באמצעות מדריך עבודה בגובה שהוכשר לביצוע עבודות .

3. אם כך, מה הם תחומי עבודה בגובה?

תחום עבודה בגובה מוגדר בתקנות כעבודה בגובה שהיא עבודה

א. סולמות

ב. מתוך סלים להרמת אדם

ג. מתוך בימות מתרוממות ופיגומים ממוכנים

ד. בתוך מקום מוקף

ה. מעל פיגומים נייחים

ו. מעל גגות

ז. מעל מבנה קונסטרוקציה ( ומשטחי עבודה )

ח. בטיפול בעצים וגיזומם

ט. בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה .

4. האם קיימת חובת שימוש בציוד מגן אישי ( צמ"א ) להגנה מפני נפילה מגובה ?

כל עבודה המוגדרת כעבודה בגובה מחייבת שימוש בצמ"א להגנה מפני נפילה מגובה, לרבות שימוש

ברתמת בטיחות, המחוברת למערכת למניעת או לבלימת נפילה, שימוש בקסדת מגן , שימוש בנעליים

למניעת החלקה וכיוצ"ב.

יוצא מן הכלל הוא השימוש בסולם נייד או קבוע שאינו מחייב שימוש בצמ"א, בהתאם לגובה ואופי

הפעילות המתבצעת .

5. מדוע יש צורך בשימוש בצמ"א, כאשר נעשה שימוש בסל הרמה תקני, בימה מתרוממת ניידת או בפיגום תלוי ממוכן ?

היות וקיימת סכנה של התהפכות הכלי המרים בגלל חוסר יציבות רגעית קיבוע לא תקין , חוסר מיומנות

וכו'. רוב התאונות בכלים אלה יכולות להסתיים בנזק קל יחסית היות ומניתוח תאונות אלה עולה כי ברוב

המקרים העובד מועף מתוך הסל / משטח העבודה ונחבט ברצפה , ולכן שימוש בצמ"א יבטיח את מיקומו

באופן בטוח יותר .

6. האם
קיימת דרישות מיוחדות לשימוש בסולם נייד?

התקנה קובעת מפורשת כי יש להשתמש בסולמות העומדות בדרישות תקן ישראלי ת"י 1847 שהוא תקן

רשמי לסולמות ובלבד המותאמים לאופי העבודה המתוכננת .

7. האם ניתן לבצע עבודות מעל לסולם נייד?

ניתן לבצע עבודה מעל סולם נייד שגובהו עד 4.5 מטרים , שאינה ממושכת או מאומצת ובלבד שהיא אינה

מחייבת הטיית גוף העובד באופן שעלול לגרום לאיבוד שיווי משקל . כמו כן ניתן לבצע עבודה אחרת מע ל

לסולם ובלבד שהסולם מקובע כראוי והעובד מאובטח בצורה בטוחה למבנה יציב שעליו מתבצעת העבודה

8. האם ניתן לבצע עבודה בסולם כשהעובד נמצא עליו בתנוחת רכיבה מעל לראשו של הסולם

ניתן לבצע עבודה מעל לסולם ניצב בתנוחת רכיבה ובלבד שגובהו של הסולם קטן מ 2 מטרים וללא חובת

שימוש ברתמת בטיחות . במקרים של שימוש בסולם זה שגובהו מעל 2 מטרים ניתן לבצע את העבודה 

בתנאי שהסולם מקובע כראוי והעובד מאובטח בצורה בטוחה למבנה יציב שעליו מתבצעת העבודה .

9. האם ניתן להסתפק בהדרכה לעבודה בגובה באמצעות מדריך חד פעמי?

ההדרכה הינה לתקופה שלא תעלה על שנתיים ויש צורך בהשתלמות רענון עם תום תקופתה . יש לזכור 
כי
בסיום ההדרכה מעניק המדריך אישור על קיום ההדרכה המוגבל אף הוא לתקופה של שנתיים ולתחומי

ההדרכה שעבר .

10. האם ניתן לבצע פעילות כלשהי של עבודה בגובה ע"י עובד בודד?

התקנה קובעת במפורש כי כל סוג פעילות של עבודה בגובה , מחייבת עבודה של לפחות 2 עובדים , למעט במקרה של עבודה מעל פיגום ממוכן , ובפעילות של טיפס תרנים או עבודת גלישה חובת נוכחות ופיקוח של המנהל המקצועי .

11. האם ניתן להשתמש בחגורת בטיחות?

לא, התקנות קובעות במפורש כי אין להשתמש בחגורת בטיחות כתחליף לרתמת הבטיחות . אמנם בתקנות

הבטיחות בעבודה ( ציוד מגן אישי ) מצוין כי ניתן לעבוד בחגורת בטיחות, אך ציון זה אינו רלוונטי לאור האיסור המפורש בתקנות עבודה בגובה. 

12. האם טיפוס על תורן בכל גובה מחייב הכשרה כמטפס תרנים?

לא. עבודת טיפוס תרנים שממנה עלול ליפול אדם לעומק הקטן משישה מטרים אינה מחייבת הכשרה כמטפס

תרנים , אלא במסגרת הדרכה פנים מפעלית לביצוע עבודה בגובה ובאמצעות מדריך עבודה בגובה .
 
 

הבהרה : הרשום בסעיפים  1-12 מהווה תמצית בלבד לדרישות התקנות, אך אינו מחליף בשום אופן את דרישות התקנה המלאות כלשונן .

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך